Bệnh viêm mũi

Những dưỡng bào và những tế bào ái kiềm

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 837 Views

hqdefault

Những dưỡng bào nằm sâu trong niêm mạc mũi, nối chung là gần các mạch máu và những tế bào sinh chất
nhờn. Những tế bào ái kiềm chủ yếu ở vị trí gần với bề mặt của niêm mạc mũi. Chúng là những tế bào đầu tiên
đụng độ với sự xâm nhập của những phấn hoa và những kháng nguyên khác, và cũng là những tế bào đầu tiên bị
kích động để đáp ứng lại trong một cơn bột phát của những bệnh viêm mũi dị ứng. Mỗi loại tế bào cổ thể sinh
ra và giải phóng ra nhiều chất hoá học trung gian rất khác nhau trong một phản ứng dị ứng {bảng 3-3). Một số
của những chất hoá học trung gian đó gọi là những chất trung gian đã được tạo ra trước, đã sẵn có trong tế bào
còn có các chất trung gian khác, gọi là các chất trung gian mới được tạo ra, thì chỉ được tạo ra sau khi một
phản ứng dị ứng bị kích ứng.

Bảng 3-3. Những chất hoá học trung gian của dưỡng bào và tế bào ái kiềm

Những chất hóa học trung gian đã có sẵn (được tạo ra từ trước)
Histamin Yếu tố hoá ứng động của tế bào ái toan
Chymase Yếu tố hoá ứng động của tế bào trung tính
Tryptase Heparin
Acid hydrolaxes
Những chát hoá học trung gian mới được tạo ra
Leukotrienes            Prostaglandins
Thromboxanes

Sự gắn IgE vào dưỡng bào và tế bào ái kiềm

Do kháng thể IgE có một vị trí gắn nên những dưỡng bào và tế bào ái kiềm có một vị trí nhận hoặc thụ thể
tương ứng với vị trí gắn đó của IgE. Vì rằng thụ thể đó chỉ chấp nhận những phân tử IgE, nó sẽ chấp nhận bất
cứ một phân tử IgE nào. vì vậy, gắn với một dưỡng bào hoặc tế bào ái kiềm riêng lẻ có thể là một loại khác nhau
của những kháng thể IgE khác nhau. Kháng thể IgE có nhiều loại khác nhau, như có một số được tạo ra để chống
với cỏ phấn hương, một số để chống với phấn hoa của cỏ Johnson, một số khác nữa để chống với phấn hoa sồi v.v… Vì vậy, cứ hàng ngàn phân tử IgE có thể gắn với mỗi loại tế bào trên.

Bị mẫn cảm

Chính tại ngay lúc mà hai hoặc nhiều kháng thể IgE đặc hiệu với một chất nào đó kết hợp chặt chẽ với nhau
trên bề mặt của một dưỡng bào, hoặc tế bào ái kiềm, thì bạn đã bị mẫn cảm với chất đó. Điều đó có nghĩa là đến
lần sau khi mũi của bạn lại tiếp xúc với chất đó thì những kháng thể IgE đặc hiệu với chất đó mới được tạo
nên sẽ gắn với nó, và các dưỡng bào, các tế bào ái kiềm sẽ phản ứng lại với nó bằng cách làm xuất hiện những
triệu chứng dị ứng.